Revision history of "Auctions/bg"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 22:09, 23 March 2019Deivid (talk | contribs). . (2,152 bytes) (+236). . (Created page with "Можете да закупите Premium акаунт или злато на търгове. Търговете ще бъдат показани, ко...")
  • (cur | prev) 22:08, 23 March 2019Deivid (talk | contribs). . (1,916 bytes) (+136). . (Created page with "Също така, един играч може да има само една печеливша оферта. Няма да можете да наддавате в търг...")
  • (cur | prev) 22:04, 23 March 2019Deivid (talk | contribs). . (1,780 bytes) (+109). . (Created page with "Например, ако сте предложили 200000 G и в момента е печелившата оферта и балансът ви е 210000 G, ще может...")
  • (cur | prev) 22:03, 23 March 2019Deivid (talk | contribs). . (1,671 bytes) (+80). . (Created page with "Всяка операция по изтегляне на злато ще търси вашите спечелили (в момента) фабрични тръжни офер...")
  • (cur | prev) 22:03, 23 March 2019Deivid (talk | contribs). . (1,591 bytes) (+62). . (Created page with "Има ограничен брой слотове за фабричен търг. Всеки ден на търг ще се предлагат само най-високите...")
  • (cur | prev) 22:02, 23 March 2019Deivid (talk | contribs). . (1,529 bytes) (+304). . (Created page with "Можете също да продадете Фабрика на търга: можете да изпратите заявка от страницата с фабр...")
  • (cur | prev) 22:01, 23 March 2019Deivid (talk | contribs). . (1,225 bytes) (+1,225). . (Created page with "Търгове")