Revision history of "Resources/hy"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 22:08, 19 July 2018Nairi Gevorgyan (talk | contribs). . (8,881 bytes) (+923). . (Created page with "Դուք կարող եք Քարտեզում ընտրել հատուկ ֆիլտր ռեսուրսների ցանկացած տեսակի համար, օգտագործելով ան...")
  • (cur | prev) 22:03, 19 July 2018Nairi Gevorgyan (talk | contribs). . (7,958 bytes) (+1,853). . (Created page with "== Ռեսուրսների տեսականի == === Նաֆթ և հանքաքար === <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/storage_3.png" style="float:left...")
  • (cur | prev) 21:42, 19 July 2018Nairi Gevorgyan (talk | contribs). . (6,105 bytes) (+33). . (Created page with "Ռեսուրսների օգնությամբ ստեղծվում են զենքեր, շինվում են շենքեր և այլ։ Ռեսուրսները հարկաոր են նա...")
  • (cur | prev) 21:41, 19 July 2018Nairi Gevorgyan (talk | contribs). . (6,072 bytes) (+153). . (Created page with "'''Ռեսուրսները''' ձեռք են բերվում գործարաններում աշխատելով խաղացողների կողմից (Աշխատանքային թու...")
  • (cur | prev) 21:40, 19 July 2018Nairi Gevorgyan (talk | contribs). . (5,919 bytes) (+5,919). . (Created page with "Ռեսուրսներ")